ارسال تیکت پشتیبانی


اگر شما در بانک اطلاعاتی ما راه حلی برای مشکلتان نمیابید میتوانید با انتخاب بخش مناسب درخواست خود را ارسال کنید..


 APOIO TÉCNICO

Utilize este departamento para apresentar as suas questões ou dúvidas técnicas sobre o seu serviço.

 APOIO COMERCIAL

Utilize este departamento para apresentar as suas questões ou dúvidas sobre os nossos serviços. Poderá também utilizar este departamento para solicitar orçamentos sobre os nossos serviços.

 APOIO FINANCEIRO

Utilize este departamento para apresentar as suas questões ou dúvidas sobre os seus pagamentos, ativação de serviços e/ou faturas.